• PTA Member
 • Mr.Shambhu Kalangutkar
 • Mr.Mahesh Swar
 • Mrs.Rupa Parab
 • Mrs.Amita Humraskar
 • Mr.Pravin Morajkar
 • Mr.Kamlakant Bhartu
 • Mr.Balchandra Vaigankar
 • Mrs.Sneha Rivonkar
 • Mr.Ashok Vernekar
 • Mr.Vijay Bhike
 • Mr.Anil Sawant
 • Mrs.Jyostna Tilve
 • Dr. Sadekar
 • Designation
 • Chairman
 • Vice-Chairman
 • Secretary
 • Jt.Secretary
 • Treasurer
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member
 • Member
 • Co-opt Member / Ex-Student

 • Co-opt Member / Social Worker

 • Co-opt Member / Doctor